لیست جدید ظرفیت اساتید پروژه ۹۷۲

باسمه تعالی
لیست ظرفیت اسامی و ایمیل اساتیدی که در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ واحد پروژه ارائه می دهند
دانشجویان تا ۲۸ آذر ۹۷ به اساتید راهنما مراجعه و فرم پروپوزال تکمیل و تحویل گروه نمایند.
ضمنا دانشجویانی که قبلا درخواست پروژه را ایمیل نکردند و فرم پروپوزال را تحویل داده اند از لیست اساتیدی که انتخاب حذف میگردد و بایستی بعداز ارسال ایمیل مجددا استاد راهنماشان را انتخاب کنند.
گروه برق ۲۲ آذر ۹۷
لیست اساتید
برای دیدن لیست اینجا را کلیک کنید.