لیست اساتید گروه برق دانشکده امام محمد باقر (ع) ساری

photo_2017-01-16_19-17-50

مهندس حسین علی علینژاد

مدرک: کارشناسی ارشد برق-الکترونیک

سمت: مدیرگروه برق

ایمیل: alinezhad@dets.ir

karimi

مهندس مسعود کریمی

مدرک: کارشناسی ارشد برق-قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل:

photo_2017-01-17_02-05-51

دکتر ایرج احمدی

مدرک: دکتری برق-قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: iraj.ahmadi@b-iust.ac.ir

photo_2017-01-17_02-06-00

دکتر محمد میرزائی

مدرک: دکتری برق-قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: mirzaie@nit.ac.ir

hosseini

دکتر سید مهدی حسینی

مدرک: دکتری برق-قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: mehdie.hosseini@gmail.com

gholami

دکتر مصطفی غلامی

مدرک: دکتری برق-قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: Mostafa.gholami65@gmail.com

ghafouri

دکتر علیرضا غفوری

مدرک: دکتری برق-قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: ghafuriar@gmail.com

photo_2017-01-17_02-05-55

دکتر مرتضی قلی پور

مدرک: دکتری الکترونیک

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: gholipour.m@gmail.com

abedi

دکتر آرش عابدی

مدرک: دانشجوی دکتری کنترل

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: Abedi@gmx.it

fazelli

دکتر سید جعفر فاضلی

مدرک: دانشجوی دکتری برق-کنترل

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: Abelouei@yahoo.com

azadi

دکتر احمد آزادی همت آبادی

مدرک: دانشجوی دکتری برق-قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: azadi.edu@gmail.com

zare

دکتر ابراهیم زارع جویباری

مدرک: دانشجوی دکتری برق-قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: ebrahim.zare.juybari@gmail.com

دکتر معصومه رسول پور

مدرک: دانشجوی دکتری برق قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: m.rasoulpoor@yahoo.com

mohajeri

دکتر کامران مهاجری

مدرک: دانشجوی دکتری برق-کنترل

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: kamranmohajeri@gmail.com‏

azizi

دکتر سید رضا عزیزی

مدرک: دانشجوی دکتری برق قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: rezaazizi67@yahoo.com‏

مهندس مرتضی واردی

مدرک: کارشناسی ارشد برق و IT

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: mortezavaredi@yahoo.com

amiri

مهندس یوسف امیری

مدرک: کارشناس ارشد کنترل

تعداد مقالات علمی:

ایمیل:yosof_amiri@yahoo.com

دکتر حسین اصغر پور

مدرک: دانشجوی دکتری برق-قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: asgharpour.alamdari@gmail.com

mahmudi

مهندس میلاد محمودی لموکی

مدرک: کارشناسی ارشد برق-کنترل

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: m.mahmudi10@yahoo.com

mostafavi

مهندس سید مجتبی مصطفوی

مدرک: کارشناسی ارشد برق-قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: mostafavi19@gmail.com

khodashenas

مهندس بهمن خداشناس

مدرک: کارشناسی ارشد برق-قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: bahman_khodashenas@yahoo.com

mohebbi

مهندس مهدی محبی

مدرک: کارشناس ارشد برق-قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: m.mohebbi.pars@gmail.com

kaabe

مهندس سهیل کعبه

مدرک: کارشناسی ارشد برق-قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: soheilkaabe@gmail.com

maafi3

مهندس سید میلاد معافی

مدرک: کارشناسی ارشد برق-قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: moafi_milad@yahoo.com

tashakori

مهندس عزیز تشکری

مدرک: کارشناسی ارشد برق-قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: aziz.tashackori@yahoo.com

rezaee

مهندس علی رضائی

مدرک: کارشناسی ارشد برق-قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: Bargh_217@yahoo.com

rajabi

مهندس حسین علی رجبی

مدرک: کارشناسی ارشد برق-قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: hossein.rajabi.54@gmail.com

ghorbani

مهندس محمد اسماعیل قربانی

مدرک: کارشناسی ارشد الکترونیک

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: Megh_elec@yahoo.com

movahedi

مهندس مهدی موحدی

مدرک: کارشناسی ارشد الکترونیک

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: mn.mehdi@gmail.com

shamshiri

مهندس علیرضا شمشیری

مدرک: کارشناسی ارشد الکترونیک قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: shamshiriigbt@gmail.com

مهندس نازیلا نجفی

مدرک: کارشناسی ارشد کنترل

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: nazila.najafi@gmail.com

ehsani

مهندس میثم احسانی

مدرک: کارشناسی برق-قدرت

تعداد مقالات علمی:

ایمیل:  m.ehsani2000.t@gmail.com

alizadeh

مهندس مهدی علیزاده

مدرک: کارشناسی ارشد الکترونیک

تعداد مقالات علمی:

ایمیل: mehdializadehgh@yahoo.com