لیست اساتیدی که در نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ واحد پروژه ارائه می دهند

باسمه تعالی
لیست اساتیدی که در نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ واحد پروژه ارائه می دهند

ردیف  نام استاد آدرس ایمیل رشته تعداد حضور اساتید
۱ دکتر احمدی iraj.ahmadi@b-iust.ac.ir قدرت ۲ صبح چهارشنبه
۲ دکتر اصغرپور asgharpour.alamdari@gmail.com انتقال ۶ صبح چهارشنبه
۳ دکتر آزادی azadi.edu@gmail.com انتقال ۲ عصر چهارشنبه
۴ دکتر حسینی mehdie.hosseini@gmail.com قدرت ۳ صبح چهارشنبه
۵ دکتر رسول پور m.rasoulpoor@yahoo.com قدرت ۳ صبح چهارشنبه
۶ دکتر زارع ebrahim.zare.juybari@gmail.com قدرت ۳ صبح دوشنبه
۷ دکتر عابدی abedi@gmx.it کنترل ۴ صبح یکشنبه
۸ دکتر غفوری ghafuriar@gmail.com قدرت ۲ عصریک شنبه
۹ دکتر غلامی mostafa.gholami65@gmail.com انتقال ۲ عصر شنبه
۱۰ دکتر فاضلی Abelouei@yahoo.com کنترل ۱ عصر شنبه
۱۱ دکتر میرزائی mirzaie@nit.ac.ir قدرت ۴ عصر شنبه و یکشنبه
۱۲ دکتر نیاز آذری miladniazazari@gmail.com قدرت ۲ صبح چهارشنبه
۱۳ دکتر یعقوبی hamid25.yaghobi@yahoo.com قدرت ۴ صبح چهارشنبه
۱۴ مهندس امیری yousof.amiri.un@yahoo.com کنترل ۲ صبح شنبه
۱۵ مهندس عاشوری ashuriramin@gmail.com انتقال ۶ عصر شنبه و دوشنبه
۱۶ مهندس علی نژاد Alinezhad@dets.ir کنترل ۶ یکشنبه و دوشنبه و چهارشنبه
۱۷ مهندس محبی m.mohebbi.pars@gmail.com قدرت ۲ عصر شنبه و چهارشنبه
۱۸ مهندس معافی moafi_milad@yahoo.com  قدرت ۱ عصر یکشنبه
۱۹ مهندس موحدی mn.mehdi@gmail.com کنترل ۴ صبح چهارشنبه
۲۰ مهندس نجفی nazila.najafi@gmail.com کنترل ۳

صبح شنبه و دو شنبه

pdf-icon