دروس نیمسال دوم ۹۷-۹۶ رشته مهندسی کنترل ابزاردقیق (کارشناسی)

بسمه تعالی
دانشجویان محترم کارشناسی کنترل ابزار دقیق لطفا مطابق ترم فایل دروس نیمسال اول ۹۷-۹۶ را دانلود فرمایید.

 این برنامه حدودی است و ممکن است تغییرات داشته باشد و ملاک اصلی برنامه در سایت ناد می باشد.

ترم اول کارشناسی کنترل ابزار دقیق

ترم دوم کارشناسی کنترل ابزار دقیق

ترم سوم کارشناسی کنترل ابزار دقیق

ترم چهارم کارشناسی کنترل ابزار دقیق