دروس نیمسال دوم ۹۷-۹۶ رشته مهندسی شبکه انتقال توزیع( کارشناسی)

بسمه تعالی
دانشجویان محترم کارشناسی شبکه انتقال توزیع لطفا مطابق ترم فایل دروس نیمسال اول ۹۷-۹۶ را دانلود فرمایید.

 این برنامه حدودی است و ممکن است تغییرات داشته باشد و ملاک اصلی برنامه در سایت ناد می باشد.

ترم اول کارشناسی شبکه انتقال توزیع

ترم دوم کارشناسی شبکه انتقال توزیع

ترم سوم کارشناسی شبکه انتقال توزیع

ترم چهارم کارشناسی شبکه انتقال توزیع