دروس نیمسال دوم ۹۷-۹۶ رشته مهندسی برق قدرت (کارشناسی)

بسمه تعالی
دانشجویان محترم کارشناسی برق قدرت لطفا مطابق ترم فایل دروس نیمسال اول ۹۷-۹۶ را دانلود فرمایید.

 این برنامه حدودی است و ممکن است تغییرات داشته باشد و ملاک اصلی برنامه در سایت ناد می باشد.

ترم اول کارشناسی برق قدرت

ترم دوم کارشناسی برق قدرت

ترم سوم کارشناسی برق قدرت

ترم چهارم کارشناسی برق قدرت