دروس نیمسال دوم ۹۷-۹۶ رشته تاسیسات الکتریکی (کارادنی)

بسمه تعالی
دانشجویان محترم کاردانی تاسیسات الکتریکی لطفا مطابق ترم فایل دروس نیمسال اول ۹۷-۹۶ را دانلود فرمایید.

 این برنامه حدودی است و ممکن است تغییرات داشته باشد و ملاک اصلی برنامه در سایت ناد می باشد.

 

ترم اول کاردانی تاسیسات الکتریکی

ترم دوم کاردانی تاسیسات الکتریکی

ترم سوم کاردانی تاسیسات الکتریکی

ترم چهارم کاردانی تاسیسات الکتریکی