دروس نیمسال دوم ۹۷-۹۶ رشته برق صنعتی (کاردانی)

بسمه تعالی
دانشجویان محترم کاردانی برق صنعتی لطفا مطابق ترم فایل دروس ترم دوم ۹۵-۹۶ را دانلود فرمایید.

 این برنامه حدودی است و ممکن است تغییرات داشته باشد و ملاک اصلی برنامه در سایت ناد می باشد.

ترم اول کاردانی برق صنعتی

ترم دوم کاردانی برق صنعتی

ترم سوم کاردانی برق صنعتی

ترم چهارم کاردانی برق صنعتی