برنامه دفاعیه کارآموزی نیمسال اول ٩۵-٩۴

برنامه دفاعیه کارآموزی دانشجویان رشته برق – نیمسال اول ٩۵-٩۴ را از اینجادریافت کنید

pdf-icon

تذکر مهم: دانشجویانی که کارآموزی ایشان به اتمام رسیده بایستی نسبت تحویل دفترچه گزارشکار و تحقیق و گواهی پایان دوره کارآموزی مبنی انجام کارآموزی ٢۴٠ ساعت را  دفتر  پژوهش تحویل نمایند.

دانشجویان که موفق به انجام کارآموزی نشده اند حداکثر تا پنجم اسفند بایستی کارآموزی خود را به اتمام رسانیده و مدارک اتمام کارآموزی را به واحد پژوهش تحویل نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم  تحویل بموقع آن بعهده دانشحو میباشد.
محل برگزاری جلسه دفاعیه در انستیتو برق

گروه برق دانشکده فنی امام محمد باقر(ع)ساری

پاسخ دهید