باسمه تعالی

اطلاعیه مهم در خصوص اخذ پروژه در نیمسال اول ۹۷-۹۶ (۹۷۱)

زمانبدی اخذ پروژه:

 • شرگت در جلسه توجیهی مرحله اول (هفته اول اردیبهشت ۹۷)
 • ارسال ایمیل به مدیر گروه با محتوای ( نام و نام خانوادگی – رشته – واحدهای پاس شده – واحدهای ترم جاری – واحدهای باقیمانده – ایمیل شخصی دانشجو) (تا ۲۰ اردیبهشت ۹۷)
 • شرگت در جلسه توجیهی مرحله دوم (هفته آخر اردیبهشت ۹۷)
 • انتخاب و مراجعه به اساتید معرفی شده با توجه ظرفیت اساتید راهنما ( لیست موجود در سایت گروه برق)
 • تحویل فرم پروپوزال تکمیل شده که به امضاء استاد راهنما رسیده باشد. (هفته آخر خرداد ۹۷)
 • مراجعه به ایمیل خود و آکاهی از وضعیت تصویب عنوان پروژه ((هفته آخر تیر ۹۷)
 • انجام پروژه و مراجعه مستمر به استاد راهنما (تا هفته آخر آبان ۹۷)
 • تحویل فرم آماده بودند پروژه بهمراه پایان نامه چاپ شده به مدیر گروه (هفته آخر آدر ۹۷)
 • مراجعه به ایمیل خود و آکاهی از وضعیت دفاعیه پروژه (هفته اول دی ۹۷)
 • انجام دفاعیه از پروژه (هفته آخر دی ۹۷)
 • تحویل پایان نامه به استاد راهنما بعد از انجام اصلاحات بر اساس شیوه نامه نوشتن پایان نامه (هفته اول بهمن ۹۷)
 • صحافی و تحویل پروژه به گروه (هفته دوم بهمن ۹۷)
 • اعلام نمره نهایی پروژه (هفته سوم بهمن ۹۷)

 

گروه برق دانشکده امام محمد باقر(ع) ساری