اطلاعیه در خصوص پروژه ۹۷۲

باسمه تعالی
اطلاعیه مهم در خصوص اخذ پروژه در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ (۹۷۲)
زمانبدی اخذ پروژه:
۱- شرگت در جلسه توجیهی مرحله اول (هفته اول آخر آبان ۹۷)
۲ – ارسال ایمیل به مدیر گروه با محتوای ( نام و نام خانوادگی – رشته – واحدهای پاس شده – واحدهای ترم جاری – واحدهای باقیمانده – ایمیل شخصی دانشجو) (تا ۳ آذر ۹۷)
۳- شرکت در جلسه توجیهی مرحله دوم (۵ آذر ۹۷)
۴-انتخاب و مراجعه به اساتید معرفی شده با توجه ظرفیت اساتید راهنما و مراجعه به استاد راهنما مورد نظر و تکمیل فرم پروپوزال با هماهنگی و مشاوره استاد راهنما ()کتابخانه ، واحد پژوهش و لیست موجود در سایت گروه برق)
۵- تحویل فرم پروپوزال تکمیل شده به گروه که به امضاء استاد راهنما رسیده باشد. (تا ۱۴ آذر ۹۷)
۶-مراجعه به ایمیل خود و آکاهی از وضعیت تصویب عنوان پروژه (تا هفته آخر دی ۹۷)
۷-انجام پروژه و مراجعه مستمر به استاد راهنما (تا هفته آخر اردیبهشت ۹۸)
۸-تحویل فرم آماده بودند پروژه بهمراه پایان نامه چاپ شده به مدیر گروه (تا ۹ خرداد ۹۸)
۹-مراجعه به ایمیل خود و آکاهی از وضعیت دفاعیه پروژه (تا هفته سوم خرداد ۹۸(
۱۰-انجام دفاعیه از پروژه (از پایان امتحانات تا اوایل تیر ۹۸)
۱۱-تحویل پایان نامه به استاد راهنما بعد از انجام اصلاحات بر اساس شیوه نامه نوشتن پایان نامه (تا ۱۰ روز بعد از دفاع)
۱۲- صحافی و تحویل پروژه به گروه (هفته اول مرداد ۹۸)
۱۳- اعلام نمره نهایی پروژه (هفته سوم مرداد ۹۸)
۲۲ آبان ۹۷ گروه برق دانشکده امام محمد باقر(ع)