اطلاعیه بسیار مهم در خصوص انتخاب واحد ۹۷۱

باسمه تعالی
اطلاعیه مهم گروه برق در خصوص انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۸
دانشجویان رشته برق به موارد زیر در زمان انتخاب واحد توجه نمایند:
۱-هر دانشجو می¬تواند حداکثر ۲۰ واحد اخذ نماید مگر در موارد زیر:
الف) معدل نیمسال گذشته بالاتر از ۱۷ شده که در آن¬صورت با رعایت پیشنیازی با مجوز استاد راهنما می¬تواتد از ترم بالاترحداکثر ۲۴ اخذ نماید.
ب) دانشجویانی که حداکثر ۲۴ واحد باقیمانده داشته و با اخذ ۲۴ واحد در نیمسال اول فارغ التحصیل میشوند.این دسته دانشجویان تحت هیچ عنوان حق حذف اضطرار ندارند که در آن صورت دروسی که بدون رعایت پیش¬نیاز اخذ کردن حذف و درصورت واحدهای باقیمانده کمتر از ۱۲ واحد شود کل ترم حذف میگردد.
ج)معدل نیمسال گذشته کمتر از ۱۲ (مشروط) شده که در آن¬صورت حداکثر ۱۴ واحد باید اخذ کنند.
۲- هر دانشجو موظف به اخذ واحد از نیمسال خود است و حق اخذ واحد از ترم بالاتر نمی باشد (حتی پیش نیاز نداشته باشد )مگر با نظر استاد راهنما.
۳- دانشجویان موظف هستند که با رعایت پیش نیاز و یا همینازی دروس را با توجه به تاریخ امتحان اخذ نمایند که تحت هیچ شرایطی تاریخ امتحان قابل تغییر نخواهد بود.
۴- عدم رعایت پیشنیازی و یا همنیازی باعث حذف دروس میگرددکه درصورت واحدهای باقیمانده کمتر از ۱۲ واحد شود کل ترم حذف میگردد.
۵- نظر به اینکه حذف اضافه دو هفته بعد از شروع ترم انجام میشود و دانشجویی که درسی را در زمان حذف اضافه اخذ نماید غیبت دو هفته اول ترم جزء غیبت خواهد بود. لذا به این دانشجویان توصیه میگردد قبل از اخذ واحد در کلاس¬های درس فوق شرکت نمایند تا غیبت برایشان منظور نگردد.
۶- تنها دانشجویانی میتواند دروسی همیناز اخذ نمایند که در ترم گذشته پیشنیازآن را که پاس نکرده باشند (نمره مرددی داشته باشند) در آنصورت درسی که پیشنازدارد را بطور همیناز بایستی با درس افتاده اخذ نمایند.
۷ – دانشجویان کارشناسی مهندسی برق قدرت که درس انتخابی طراحی پست های فشارقوی وپروژه (۳واحد) را تا کنون پاس نکردند بایستی در اقتصاد مهندسی (۲واحد) و آزمایشگاه فشار قوی (۱واحد) را اخذ نمایند.
تبصره : دانشجویانی درس اقتصاد مهندس را رد ولی مدارهای الکتریکی ۲ را پاس کردند در صورت تمایل میتوانند درس انتخابی طراحی پست های فشارقوی وپروژه (۳واحد) را بجای در اقتصاد مهندسی (۲واحد) و آزمایشگاه فشار قوی (۱واحد) اخذ نمایند.
۸ -دانشجویانی که در زمان انتخاب واحد موفق به اخذ درسی بدلیل تکمیل ظرفیت نشده¬اند حتما بعد از اتمام انتخاب واحد و قبل زمان حرف و اضافه از طریق سایت DETS.IR قسمت ” منوی دانشجو/درخواست دانشجو ” ثبت درخواست خود را جهت ارائه دروس مورد نظر اقدام نمایند. ( حتما تمام قسمتها را تکمیل و عناوین درس را قید نمایند)
۹- دانشجویان رشته کاردانی که دورس نیمسال اول را پاس نکردن بدلیل عدم وروردی نیمسال اول حتما این واحد را اخد نمایند چون واحدهای تزم اول برای ۹۷۲ ( نیمسال بعدی) ارائه نمیشود.
۸/۶/۹۷
گروه برق