قابل توجه دانشجویان کارشناسی ( برق قدرت – کنترل ابزار دقیق)

جهت انتخاب استاد راهنما پروژه در ساعات اعلام شده به اساتید مراجعه نمایند.

ردیف نام استاد راهنما روزهای حضور در دانشکده شماره کلاس
۲ دکتر احمدی سه شنبه ۸ الی۱۴ iraj.ahmadi@b-iust.ac.ir ۱۰۱
۳ دکتر اصغرپور یکشنبه ۸ الی ۱۷asgharpour.alamdari@gmail.com ۳۰۴
۸ دکتر ایلکا یکشنبه ۸الی۱۳ وسه شنبه ها ۸ الی ۱۳Reza.ilka@yahoo.com ۵۰۲
۴ دکتر آزادی دوشنبه ۱۳ الی ۱۶azadi.edu@gmail.com ۳۰۴
۶ دکتر زارع دوشنبه ۱۰ الی ۱۸ ebrahim.zare.juybari@gmail.com ۳۰۳
۷ دکتر عابدی چهارشنبه ۱۵ الی ۱۸Abedi@gmx.it ۳۰۷
۵ دکتر فاضلی شنبه ۱۳ الی۱۸ وسه شنبه الی ۱۸Abelouei@yahoo.com ۳۰۶
۱ دکتر میرزائی شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه ۸ الی ۱۱- سه شنبه ۱۶ الی ۱۹ mirzaie@nit.ac.ir ۳۰۲
۹ مهندس ابراهیمی یکشنبه ۸ الی۱۳ وسه شنبه ۸ الی ۱۳Esfandyar.ebrahimi@gmail.com ۳۱۲
۱۳ مهندس عاشوری یکشنبه ۸ الی ۱۷Ashuiramin@gmail.com ۳۰۳
۱۰ مهندس علی نژاد دوشنبه ۸الی۱۳ وسه شنبه ۸ الی ۱۳alinezhad@post.ir ۳۰۷
۱۲ مهندس محبی شنبه -دوشنبه و سه شنبه ۱۵الی ۱۸ m.mohebbi.pars@gmail.com ۳۰۱
۱۴ مهندس موحدی یکشنبه ۸ الی ۱۸ mn.mehdi@gmail.com ۳۱۰